Βόρεια Μακεδονία : Παραιτήθηκε ο Ζόραν Ζάεφ

ÕðïãñáöÞ óõìöùíßáò ìåôáîý ôçò ÅëëÜäáò êáé ôùí Óêïðßùí ãéá ôçí åðßëõóç ôïõ ïíüìáôïò óôï ÷ùñßï ØáñÜäåò óôéò ÐñÝóðåò ðáñïõóßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ôçò ÅëëÜäáò ÁëÝîç Ôóßðñá êáé ôçò ÐÃÄÌ Æüñáí ÆÜåö, ÊõñéáêÞ 17 éïõíßïõ 2018 (MOTIONTEAM/ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ)

Όπως αναμενόταν ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, ανακοίνωσε σήμερα,  την παραίτηση της κυβέρνησής του. Στη συνέχεια σήμερα θα σχηματιστεί υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος  της χώρας, Στέβο Πεντάροφσκι, έδωσε την εντολή σχηματισμού της υπηρεσιακής κυβέρνησης στον Όλιβερ Σπάσοφσκι ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Ζάεφ.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Όλιβερ Σπάσοφσκι αναμένεται αργά το βράδυ να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα αναλάβει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές σε 100 ημέρες από σήμερα, δηλαδή στις 12 Απριλίου.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*